<<<<<<< TREE
ข่าวสารดีๆ จาก กวดวิชา อ.ปุ๊ เลขโอลิมปิก
=======
สิรภัทร สันติวิวัฒนพงศ์
อุดรพิทยานุกูล
วันที่สอบ 14/01/2015
87.50%

2
จินตนา ปิติพัฒนะโฆษิต
เบญจมเทพอุทิศ
วันที่สอบ 13/01/2015
57.50%

3
ศลิษา สารศรี
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
วันที่สอบ 07/12/2014
57.50%

RK
สุดยอดวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย
score
1
ศลิษา สารศรี
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
วันที่สอบ 21/12/2014
85.00%

2
ธมนวรรณ อินทร์ชัยศรี
ขอนแก่นวิทยายน
วันที่สอบ 23/11/2014
70.00%

3
สมัชญ์ อาสาฬหสมบูรณ์
ขอนแก่นวิทยายน
วันที่สอบ 14/12/2014
70.00%

RK
สุดยอดคณิตศาสตร์ ม.ต้น
score
1
ศักดิ์ดนัย ภาวะรี
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
วันที่สอบ 17/12/2014
55.00%

RK
สุดยอดวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
score
1
พลวัต จงวิไลเกษม
ขอนแก่นวิทยายน
วันที่สอบ 11/01/2015
52.50%

RK
สุดยอดคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
score
1
ธนบูรณ์ ธิติศักดิ์
อุดรพิทยานุกูล
วันที่สอบ 21/12/2014
77.50%

2
สุเกษม ดาวดี
ขอนแก่นวิทยายน
วันที่สอบ 14/12/2014
52.50%

RK
สุดยอดฟิสิกส์ ม.ปลาย
score
1
วรกานต์ จตุรัส
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
วันที่สอบ 28/11/2014
77.50%

2
ณัฐชา จรัสแสง
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
วันที่สอบ 11/12/2014
70.00%

RK
สุดยอดเคมี ม.ปลาย
score
1
ณัฐชา จรัสแสง
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
วันที่สอบ 10/12/2014
62.50%

-->
ข่าวสารดีๆ จาก กวดวิชา อ.ปุ๊ เลขโอลิมปิก
>>>>>>> MERGE-SOURCE